نیروی ماهر در دامداری – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر نیروی ماهر جهت کار در یک دامداری گوسفند نیازمندیم

فقط افرادی که با گوسفند کار کرده و ماهر هستند تماس بگیرند

جای خواب + بیمه + وعده ناهار

مزایای عالی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیروی ماهر در دامداری – استخدام فوری” به ما بگویید