شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی نیروی متعهد به کار (ایرانی یا اتباع) برای کار در کبابی با شرایط مناسب نیازمندیم.

کارگر ساده:
حقوق: 4.500.000 الی 5.000.000 تومان
همراه با صبحانه، ناهار، شام و جای خواب

کمک آشپز:
حقوق: 7.500.000 تومان
همراه با صبحانه، ناهار، شام و جای خواب

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیروی کار آشپزخانه کبابی” به ما بگویید