نیرو برای جگرکی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام نیرو جهت کار در جگرکی

کارگر ساده جهت نظافت

شاطر

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیرو برای جگرکی – استخدام فوری” به ما بگویید