شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیرویی جهت امور منزل نظافت و آشپزی برای خانواده نیازمندیم
تماس یا پیامک پاسخ داده میشود جهت توضیحات

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیرو جهت امور منزل” به ما بگویید