وردست برشکار و مونتاژ کار

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به چند وردست برشکار و برشکار و نصاب کابینت نیازمندیم
آموزشهای لازم داده میشود جای خواب هم داریم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “وردست برشکار و مونتاژ کار” به ما بگویید