شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر آقا وسط کاری آشپز خانه رستوران
سه وعده غذا با جای خواب
حقوق شش میلیون
ستارخان

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “وسط کار آشپز خانه/*” به ما بگویید