شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک پرسنل مسلط شیفت عصر ،آقا یا خانم برای کار در داروخانه واقع در چهارراه عارف نیازمندیم.
داروخانه شبانه روزی طهمورث

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پرسنل داروخانه شیفت عصر” به ما بگویید