پزشک عمومی برای مرکز زیبایی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

پزشک عمومی به عنوان مسئول فنی
محدوده چهارراه یافت اباد (بازار مبل )
هر روز شیفت صبح از ساعت ۱۰ تا ۱۴و تایم عصر از ۱۵ الی ۱۸
پروانه تهران حتما
مبلغ پرداختی نیمه وقت ۶ میلیون تومان
در صورت بلد بودن کار زیبایی ۵۰ درصد
محدوده چهارراه یافت اباد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پزشک عمومی برای مرکز زیبایی” به ما بگویید