شرایط مدنظر آگهی دهنده

داشتن پروانه تهران الزامی است
تسهیلات و مزایا
حقوق ثابت بالا
حضور شما بصورت منعطف و توافقی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “پزشک” به ما بگویید