چرخکار و وسط کار – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

وسـط کـار و چـرخکـار

مـاهـر خـانـم و آقـا با بیمه جهت

دوخت سویشرت

«محدوده پل حافظ»

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “چرخکار و وسط کار – استخدام فوری” به ما بگویید