چن نفر خانم برای پرستاری و خدمات نظافتی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیاز به چن نفر خانم برای خدمات پرستاری در منازل و خدمات نظافتی نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “چن نفر خانم برای پرستاری و خدمات نظافتی” به ما بگویید