کارآموز آسانسور باحقوق پاره وقت – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک کارآموزجهت کارآسانسور.ترجیحا باوسیله نقلیه موتور.

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارآموز آسانسور باحقوق پاره وقت – استخدام فوری” به ما بگویید