کارمند پشتیبانی اقا – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

اشنایی کامل با بازار تهران توانایی مهارت در حوضه خرید و تدارکات ترجیحا فنی ساعت کاری 8:30 تا 7:30 عصر +اضافه کاری

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارمند پشتیبانی اقا – استخدام فوری” به ما بگویید