کارگر آشنا با دستگاه کارتون سازی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام کاگر آشنا با دستگاه کارتون سازی و سابقه کار

بیمه بعد از یک ماه کار

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر آشنا با دستگاه کارتون سازی – استخدام فوری” به ما بگویید