کارگر ساده با محوریت اماده سازی سیب زمینی بلژیکی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارگر ساده
تمام وقت: ۱۰ الی ۲۱
حقوق تمام وقت: ۸ تا ۱۰ میلیون تومان
پاره وقت ۱۹ تا ۲۴
حقوق پاره وقت: ۵ میلیون تومان

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده با محوریت اماده سازی سیب زمینی بلژیکی” به ما بگویید