شرایط مدنظر آگهی دهنده

با احترام
به یک کارگر ساده تمام وقت جهت نظافت و ظرفشوری با جای خواب و بیمه نیازمندیم
ترجیحا تا ۳۰ سال اتباع پذیرفته نمیشود

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده و ظرفشور” به ما بگویید