کارگر ساده و نیمه ماهر یا ماهر

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارگر ساده و ماهر یا نیمه ماهر جهت کار در طلاسازی ،رشته توخالی ، جوشکاری بلد باشه بهتره

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده و نیمه ماهر یا ماهر” به ما بگویید