شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارگر ساده برای کار در اشپزخانه جهت همکاری نیازمندیم
تماس بگیرین فقط
بدون جای خواب

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ساده” به ما بگویید