کارگر سوپرمارکت و پاره وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

حداقل حقوق شش و ملیون پانصد و منظم و با انضباط و جای خواب و صبحانه و نهار و شام .شماره تلفن جهت هماهنگی ***********

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر سوپرمارکت و پاره وقت” به ما بگویید