کارگر ماهر میوه فروشی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارگرماهرجهت کار درمیوه فروشی‌(نظام‌آباد) با3سال‌سابقه فقط اتباع یاایرانی ساعت‌کار6/30صبح‌الی11شب جای‌خواب،صبحانه،ناهار،شام مزدهفتگی1/750میلیون‌تومان

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر ماهر میوه فروشی – استخدام فوری” به ما بگویید