کارگر میوه فروشی ونفر برای فروشندگی سبزی صبح تاظهر

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارگر برای کار در میوه فروشی صبح تا ۱۰ و نیم شب ظهر ۲ ساعت استراحت و ناهار
صبحانه و ناهار میدهیم
جای خواب داریم
دستشویی و حمام
محیط عالی و خانوادگی
یک نفر برای فروشندگی سبزی در قسمتی از مغازه ۸ صبح تا ۱ ظهر
۸ صبح بار را میاوریم و شما فقط بفروشید
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر میوه فروشی ونفر برای فروشندگی سبزی صبح تاظهر” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات