شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارگر نیمه ماهر آشنا به پرسکاری ،حداقل یک سال سابقه کار،حقوق وزارت کاری ،بیمه بعد از دو ماه ، سایت فن آوران

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کارگر نیمه ماهر پرس کار” به ما بگویید