کمک مربی مهد برای کار در خانه بازی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به ۲ نفر همکار جهت کار در خانه بازی به صورت نیمه وقت و در دو شیفت کاری نیازمندیم . شیفت صبح ۸ تا ۱۵ و شیفت عصر ۱۵ تا ۲۲
یک روز تعطیلی در هفته به جز جمعه ها و ایام تعطیل
۳ روز به صورت آزمایشی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “کمک مربی مهد برای کار در خانه بازی” به ما بگویید